Landbouw & Natuur

Het totale areaal is ruim 58.000 m2 groot, met daarbinnen 8.000 m2 bosgrond, 14.000 m2 akkerland en 20.000 m2 grasland. In November 2018 is op de akker winterrogge ingezaaid.  Voorjaar van 2018 is langs de akker met ondersteuning van het Gebiedscollectief Noord-Oost Twente een kruidenrijke akkerrand gerealiseerd van 9 meter breed, zie onderstaande afbeelding. Najaar 2019 is mosterd ingezaaid als groenbemester. Vanaf 2020 wordt de akkerrand uitgebreid naar de noordelijke akker; hier wordt een zg. botanische akkerrand gerealiseerd van 9 meter breed. De akkerrand zal dienen als broed, schuil-­ en foerageergebied voor akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en Patrijs en natuurlijk ook voor insecten. Chemische onkruidbestrijding willen we maximaal beperken, ook vanwege de bijen die in de buurt worden gehouden.

Eind 2019 zijn we in samenwerking met Het Buitenburo gestart met een onderzoek naar alternatieve economische dragers voor Erve Triesthaar ontwikkeld kunnen worden. We oriënteren ons momenteel op de verbouw van hop, verbouw van granen en productie van mout.